REGULAMIN  JOGALATES STUDIO

Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin korzystania z usług świadczonych przez „Jogalates Studio” stosuje się w zakresie wejść jednorazowych,
usług abonamentowych w „Jogalates Studio” prowadzonym przez firmę JOGALATES Karolina Kucharczyk w Warszawie,
REGON 147180264, mieszczącej się przy ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, NIP 7891510975.

Regulamin.

1.

Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia.

Kupno karnetu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.

2.

W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę i mają ważny karnet imienny.

3.

Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie www.jogalates.pl

4.

Przyjdź ok. 15 minut przed zajęciami, aby spokojnie przygotować się do ćwiczeń – jeśli się spóźnisz możesz przeszkadzać innym praktykującym.

5.

Recepcja Jogalates Studio jest otwarta 20 minut przed zajęciami.

6.

Ćwiczymy w wygodnym stroju, na bosaka.

7.

Przynieś ze sobą ręcznik albo matę aby zachować higienę.

8.

Nie jedz przynajmniej 2 godziny przed zajęciami.

9. 

Przed wejściem na salę wyłącz telefon komórkowy!

10.

Za rzeczy pozostawione w studiu nie odpowiadamy. Rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni. Każda szafka zaopatrzona jest w kluczyk. Klient zobowiązany jest pozostawić  kluczyk w zamku w szafce po zakończeniu zajęć, zbieranie kluczka do domu jest zabronione.

11.

Poinformuj nauczyciela o problemach zdrowotnych, które mogą stanowić przeszkodę lub problem w ćwiczeniu, w szczególności: nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe, poważne choroby oczu, istniejące obrażenia, niewyjaśnione zawroty głowy lub bóle głowy, ciąża, menstruacja, zdiagnozowane urazy. W przypadku braku świadomości o wystąpieniu schorzeń nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za ich uaktywnienie lub zaostrzenie.

12.

Nie przychodź na zajęcia po masażu, solarium, saunie  lub długotrwałym przebywaniu na słońcu.

13.

Ćwicz na zajęciach dokładnie według instrukcji nauczyciela.

14.

Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodnie z instrukcjami nauczyciela nie odpowiadamy.

15.

Aby otrzymywać od nas wiadomości w formie newslettera musisz podać swój adres mailowy i wyrazić zgodę na otrzymywanie takich wiadomości

16.

Jakiekolwiek wątpliwości (co do ćwiczeń) można wyjaśnić z prowadzącym przed lub po zajęciach.

17.

W przypadku, gdy poczujesz się źle natychmiast zgłoś ten fakt nauczycielowi.

18.

Ćwicząc miej zawsze mając szacunek do swojego ciała oraz swoich ograniczeń.

19.

Studio umożliwia uczestniczenie w zajęciach posiadaczom kart :
– Multisport Plus, ( każdorazowo obowiązuje dopłata do pojedynczych zajęć –  5 zł )
– Fit Profit  ( bez dopłat )
– OK System ( bez dopłat )
Wejście na zajęcia TYLKO po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (karta, dowód tożsamości);

Obowiązuje kaucja zwrotna – 50 zł, która jest zabezpieczeniem na poczet braku anulowania rezerwacji miejsca poprzez system Fitssey.
Anulować zajęcia należy minimum 2 godziny przed planowanymi zajęciami.
W przypadku braku anulowania swojej rezerwacji, z kaucji pobierana jest kwota w wysokości 25 zł za zajęcia.

W przypadku dwukrotnego pobrania kaucji za brak anulowania rezerwacji, należy uzupełnić kaucję do kwoty 50 zł aby można było ponownie rezerwować zajęcia.

20.

Karnety na zajęcia w Jogalates Studio mają ważność 30 dni od daty zakupu, o ile nie wskazano inaczej.

21.

Nie przedłużamy karnetów!

22.

Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

23.

Akceptuję fakt, że przychodząc tuż przed zajęciami mogę nie mieć miejsca, ponieważ maksymalnie na zajęciach może być 20 osób.
W czasie obostrzeń pandemii, od 8 czerwca 2020 obowiązuje limit na sali 14 osób.

25.

Chęć posiadania faktury należy zgłosić przed wystawieniem karnetu i zostawić swoje dane. Faktury wystawiamy w ciągu 7 dni.

ZAWIESZENIE KARNETU

26.

Nie ma standardowej możliwości przedłużenia lub zawieszenia karnetu.

W dniu wygaśnięcia karnet wygasa i nie ma możliwości zwrotu kosztów.

W wyjątkowych przypadkach Jogalates studio może przedłużyć lub zawiesić karnet.

DANE OSOBOWE

27.

JOGALATES Karolina Kucharczyk w Warszawie, REGON 147180264, mieszczącej się przy ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, NIP 7891510975 jest administratorem Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu realizacji umów o których mówi niniejszy regulamin. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach naszej działalności zaliczamy:

a)  Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży karnetów na zajęcia,

b)  Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

c)  Firmom będącym wydawcami kart

28.

Wymagamy podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.

29.

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

a) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych

b) Firmie dostarczającej oprogramowanie do wysyłki wiadomości w formie Newslettera, w przypadku gdy zgodziłeś się otrzymywać wiadomości mailowe w tej formie

c) Firmom będącym wydawcami kart, jeśli są jesteś posiadaczem karty Multisport, OK System i FitProfit itp.

30.

Wskazanym wyżej podmiotom. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

31.

Mamy prawo udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

32.

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

33.

Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

34.

Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

35.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

36.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: studio@jogalates.pl bądź listownie na adres: JOGALATES, ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, 04-761 Warszawa.