REGULAMIN  JOGALATES STUDIO

Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin korzystania z usług świadczonych przez „Jogalates Studio” stosuje się w zakresie wejść jednorazowych,
usług abonamentowych w „Jogalates Studio” prowadzonym przez firmę JOGALATES Karolina Kucharczyk w Warszawie,
REGON 147180264, mieszczącej się przy ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, NIP 7891510975.

REGULAMIN

1.

Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu,
Kupno karnetu, rezeracja za pośrednictwem kart partnerskich oraz uczestniczenie w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu

2.

W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę i mają ważny karnet imienny,

3.

Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie www.jogalates.pl

4.

Przyjdź ok. 10 minut przed zajęciami, aby spokojnie przygotować się do ćwiczeń – jeśli się spóźnisz możesz przeszkadzać innym praktykującym.

5.

Recepcja Jogalates Studio jest otwarta 20 minut przed zajęciami.

6.

Ćwiczymy w wygodnym stroju, na bosaka.

7.

Przynieś ze sobą ręcznik albo matę aby zachować higienę.

8.

Nie jedz przynajmniej 2 godziny przed zajęciami.

9. 

Przed wejściem na salę wyłącz telefon komórkowy!

10.

Za rzeczy pozostawione w studiu nie odpowiadamy. Rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni. Każda szafka zaopatrzona jest w kluczyk.
Klient zobowiązany jest pozostawić  kluczyk w zamku w szafce po zakończeniu zajęć, zbieranie kluczka do domu jest zabronione.

11.

Poinformuj nauczyciela o problemach zdrowotnych, które mogą stanowić przeszkodę lub problem w ćwiczeniu, w szczególności:
– nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe,
– poważne choroby oczu,
– istniejące obrażenia,
– niewyjaśnione zawroty głowy lub bóle głowy,
– ciąża, menstruacja,
– zdiagnozowane urazy.
W przypadku braku świadomości o wystąpieniu schorzeń nauczyciele
nie ponoszą odpowiedzialności za ich uaktywnienie lub zaostrzenie.

12.

Nie przychodź na zajęcia po masażu, solarium, saunie  lub długotrwałym przebywaniu na słońcu.

13.

Ćwicz na zajęciach dokładnie według instrukcji nauczyciela.

14.

Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodnie z instrukcjami nauczyciela nie odpowiadamy.

15.

Aby otrzymywać od nas wiadomości w formie newslettera musisz podać swój adres mailowy
i wyrazić zgodę na otrzymywanie takich wiadomości

16.

Jakiekolwiek wątpliwości (co do ćwiczeń) można wyjaśnić z prowadzącym przed lub po zajęciach.

17.

W przypadku, gdy poczujesz się źle natychmiast zgłoś ten fakt nauczycielowi.

18.

Ćwicząc miej zawsze mając szacunek do swojego ciała oraz swoich ograniczeń.

19. KARTY PARTNERSKIE MULTISPORT / FIT PROFIT / MEDICOVER SPORT

19.1 Studio umożliwia uczestniczenie w zajęciach posiadaczom kart :

  • Multisport Plus ( każdorazowo obowiązuje dopłata do pojedynczych zajęć –  10 zł )
  • Fit Profit  ( bez dopłat )
  • Medicover Sport ( każdorazowo obowiązuje dopłata do pojedynczych zajęć –  10 zł )
  • Pzu Sport( bez dopłat )

19.2.

Wejście na zajęcia odbywa się TYLKO po przedstawieniu dokumentów wymaganych przez operatorów kart partnerskich (karta + dowód tożsamości, lub aplikacja np. Multisport wraz z zweryfikowanym kontem)

19.3
Użytkownicy kart partnerskich dokonują rezerwacji online

19.4
Użytkownicy kart partnerskich mają możliwość rezerwacji zajęć online na 3 dni do przodu.

19.5
Obowiązuje wpłacenie kaucji zwrotnej – 40 zł, kaucja jest zabezpieczeniem na poczet :

    • braku karty przy wejściu na zajęcia ( nie ma możliwości odbicia się kartą w późniejszym terminie np. przy okazji innych zajęć )
    • braku lub zbyt późnego anulowania rezerwacji ( anulować należy rezerwację najpóźniej na 3 godziny przed planowanymi zajęciami )
    • sytuacji, w której rezerwacja użytkownika z listy rezerwowej przeskoczy do listy głównej a użytkownik i nie przyjdzie na zajęcia i nie odwoła rezerwacji,

– Kaucja nie przepada jeżeli użytkownik z listy rezerwowej nie dostanie się do listy głównej.

– Przy braku środków w portfelu – rezerwowanie zajęć nie będzie możliwe
– Jak wpłacić kaucję na portfel – zajrzyj tutaj

20.

Karnety na zajęcia w Jogalates Studio mają ważność 4 tygodnie lub 12 tygodni od daty skorzystania z pierwszych zajęć z karnetu.

21.

Nie przedłużamy karnetów.

22.

Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

23.

Limit osób ćwiczących na sali wynosi 22.

25.

Chęć posiadania faktury należy zgłosić przed wystawieniem karnetu i zostawić swoje dane.
Faktury wystawiamy w ciągu 7 dni.

ZAWIESZENIE KARNETU

26.

Nie ma standardowej możliwości przedłużenia lub zawieszenia karnetu.

W dniu wygaśnięcia karnet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu kosztów.

W wyjątkowych przypadkach Jogalates studio może przedłużyć lub zawiesić karnet.

Karnet jest imienny i nie może z niego skorzystać inna osoba.

NEWSLETTER

27.

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie jogalates.pl
oraz online.jogalates.pl adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych.
Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną – Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

28.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie
Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili
(np. usunięcie Konta Klienta, rezygnacja z usługi Newsletter).
Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
Wypowiedzenia umowy można także dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy
lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy
(dane kontaktowe wskazane na stronie jogalates.pl oraz online.jogalates.pl ) w zakładce „Kontakt”
Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

DANE OSOBOWE

29.

Administratorami Twoich danych osobowych jest JOGALATES Karolina Kucharczyk
mieszczącej się przy ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, NIP 7891510975, REGON 147180264
oraz
MindFilm Przemysław Grela ul. Żwirowa 16 lok 12 Koszalin 75-621, NIP 669-224-50-27 .
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu realizacji umów o których mówi niniejszy regulamin.
Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy.
Do umów zawartych w ramach naszej działalności zaliczamy:

a)  Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży karnetów na zajęcia,

b) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży subskrybcji ( płatności cyklicznej ) do serwisu online.jogalates.pl

c)  Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter)

30.

Wymagamy podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.

31.

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych danych osobowych
przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

 Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

a) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych

b) Firmie dostarczającej oprogramowanie do wysyłki wiadomości w formie Newslettera,
w przypadku gdy zgodziłeś się otrzymywać wiadomości mailowe w tej formie

c) Firmom będącym wydawcami kart, jeśli są jesteś posiadaczem karty Multisport, OK System i FitProfit itp.

d) Firmie Fitssey dostarczającej program do rezerwacji online na zajęcia.

32.

Wskazanym wyżej podmiotom. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

33.

Mamy prawo udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

34.

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, przechowujemy Twoje dane osobowe
tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

35.

Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu,
prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

36.

Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody
bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

37.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem
lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

38.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną
pod adresem e-mail: studio@jogalates.pl bądź listownie na adres: JOGALATES, ul. Zwoleńskiej 81 lokal 10, 04-761 Warszawa.